• 1 ข้อมูลการเดินทาง
  • 2 แผนประกัน
  • 3 ข้อมูลผู้เดินทาง
  • 4 ตรวจสอบข้อมูล
  • 5 ชำระเงิน
  • 1 ข้อมูลการเดินทาง
  • 2 แผนประกัน
  • 3 ข้อมูลผู้เดินทาง
  • 4 ตรวจสอบข้อมูล
  • 5 ชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลการเดินทาง

สำหรับการเดินทางไป–กลับ (ต่างประเทศ) คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
* แผนประกันการเดินทางนี้คุ้มครองเฉพาะผู้โดยสารของสายการบินไทย เท่านั้น