แจ้งเคลม

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรมธรรม์ประกันภัยจะปกป้องท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดดังเช่นที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย หากท่านประสงค์จะแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านได้รับความคุ้มครอง โปรดติดต่อเราโดยไม่ชักช้า ที่หมายเลข +66 (0) 2305 8421 หรือกรอกและส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรอกและส่งทางอีเมล์เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยัง claim-TH@allianz.com

หากท่านต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุด เพื่อเราจะพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น และการรับรองการจ่ายค่ารักษาพยาบาล


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ท่านต้องมี Adobe Acrobat Reader เพื่อใช้ในการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ท่านต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นตามที่เราร้องขอเพื่อดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน เช่น บันทึกประจำวันของตำรวจ, ใบประเมินราคา, ใบรายงานแพทย์, ใบเอกสารสำคัญต้นฉบับ หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น

เราจะจ่ายชดเชยให้ท่านเป็นเงินไทย โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่เกิดเหตุ เพื่อความสะดวกของท่านและหากเป็นไปได้ เราจะจ่ายชดเชยโดยตรงไปยังโรงพยาบาล

หากท่านได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยอื่นหรือจากสวัสดิการอื่นใดไปแล้ว เราจะจ่ายชดเชยในที่ส่วนท่านยังไม่ได้รับการชดใช้เท่านั้น หากท่านสามารถเรียกร้องได้จากหน่วยงานอื่นใดซึ่งได้ให้ความคุ้มครองเดียวกันนี้กับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และท่านได้รับชดใช้ยังไม่เต็มจำนวน เราจะชดเชยให้ท่านในส่วนต่างเท่านั้น ท่านจะต้องไปเรียกร้องจากหน่วยงานที่ท่านสามารถเรียกร้องได้ก่อน


ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดอ่านคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยการเดินทาง หรือติดต่อไปยังฝ่ายสินไหมทดแทนได้ที่ :

Telephone : +66 (0) 2305 8421
Facsimile : +66 (0) 2305 8523
E-mail : claim-TH@allianz.com

ประกันภัยการเดินทางนี้รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการความช่วยเหลือ โดย อลิอันซ์ ทราเวล