คำถามที่พบบ่อย

ผู้โดยสารของการบินไทยทุกท่าน ไม่มีจำกัดอายุ โดยเริ่มให้บริการเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางขาออกไปต่างประเทศเท่านั้น (เส้นทางขาเข้าจะมีในอนาคตอันใกล้นี้)

ขณะนี้ลูกค้าสามารถซื้อได้พร้อมกับตั๋วโดยสารผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยทำขั้นตอนการซื้อตั๋วตามปกติ จะมีตัวเลือกประกันการเดินทางเสนอขึ้นมาให้ก่อนชำระเงิน หรือซื้อผ่าน www.thaiairways-insurance.com

ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันซึ่งรวมถึงใบสรุปความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางและรายละเอียดกรมธรรม์แนบมาในอีเมล์ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลของบริษัททันที และความคุ้มครองจะเริ่มต้นทันทีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อที่ โทร +66 (0) 2305 8492 08.30 – 17.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์

ได้ สามารถซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของการบินไทย เลือก บริการเสริม > ประกันภัยการเดินทาง หรือ www.thaiairways-insurance.com

ไม่ได้ เนื่องจากการทำประกันภัยการเดินทางจะต้องทำก่อนออกเดินทาง และความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามคำนิยามที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัย

กรุณาติดต่อ อลิอันซ์ ทราเวล เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ enquiries-TH@allianz.com หรือ โทร +66 (0) 2305 8492 08.30 – 17.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อให้การเลื่อนการเดินทางมีผล ท่านจะต้องได้รับอีเมล์ยืนยันจากบริษัทก่อนวันออกเดินทางตามแผนเดิม ตราบเท่าที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน บริษัทจะส่งอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ใหม่สำหรับการเดินทางตามแผนใหม่

จะไม่มีการคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์หากความคุ้มครองได้เริ่มต้นไปแล้ว

ผู้ถือประกันต้องแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนว่าจะมีการยกเลิกกำหนดการเดินทางเดิมก่อนที่จะถึงวันเดินทางจริงพร้อมทั้งสาเหตุและหลักฐานหรือเอกสารประกอบ โดยส่งรายละเอียดมาที่อีเมล์ enquiries-TH@allianz.com

ไม่ได้ ท่านจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์เพียงฉบับเดียวต่อการเดินทางในแต่ละครั้งเท่านั้น

ได้ เนื่องจากการประกันภัยการเดินทางของเราถูกออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนและธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่ออยู่อาศัยระยะยาว ท่านควรทราบว่าระยะเวลาสูงสุดของการคุ้มครองการเดินทางภายในประเทศ คือ 30 วัน และเดินทางเข้าประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศ คือ 90 วัน

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปต่างประเทศ และซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินประเภทไป – กลับ การประกันภัยการเดินทางจะคุ้มครองผู้เดินทางสำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ และค่ารักษาพยาบาล ผู้เดินทางมีสิทธิที่จะขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ประจำตัวของตนเองหรือปรึกษาแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท กรุณาติดต่อบริษัททันทีที่ +66 (0) 2305 8421
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศ และซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินประเภทไป – กลับ การประกันภัยการเดินทางจะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคหรือความเจ็บป่วย แต่จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น ผู้เดินทางในประเทศมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาพยาบาล ผู้เดินทางมีสิทธิที่จะขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ประจำตัวของตนเองหรือปรึกษาแพทย์ได้รับการอนุมัติได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท กรุณาติดต่อบริษัททันทีที่ +66 (0) 2305 8421

แผนประกันสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวไม่มีความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ทั้งแผนภายในประเทศและไปต่างประเทศ

ท่านต้องแจ้ง อลิอันซ์ ทราเวล ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

ความหมายเต็มของคำสำคัญทั้งหมดอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัยภายใน 24 เดือน และยังต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

กระเป๋าและของส่วนตัวจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เดินทางจะได้รับความคุ้มครองสำหรับสัมภาระที่สูญหายในขณะที่สัมภาระอยู่ใต้ท้องเครื่องบินในระหว่างการเดินทาง กรุณาเก็บใบรับสัมภาระ และติดต่อขอรับจดหมายยืนยันจากสายการบินสำหรับการสูญหาย เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทน

กรุณาติดต่อบริษัททันที และทีมงานของบริษัทจะให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อศูนย์ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 (0) 2305 8421 ท่านสามารถเลือกใช้บริการเรียกโทรเก็บเงินปลายทางได้ (Collect call to Thailand)

กรุณาติดต่อบริษัททันที และทีมงานของบริษัทจะให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อศูนย์ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 (0) 2305 8421 โดยบริษัทจะประสานงานหน่วยเคลื่อนย้ายฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อส่งท่านไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุดเพื่อรักษาการบาดเจ็บของท่าน ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้รับการส่งตัวกลับอย่างปลอดภัย

ท่านสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่ claim-TH@allianz.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ +66 (0)2 305 8421 ทางบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์ม และแจ้งรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นแก่ท่าน เพื่อท่านดำเนินการและจัดส่งยังบริษัทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแต่ละประเภทอาจจะมีเอกสารที่ต้องการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปกติ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ (ตัวอย่างเช่น รายงานทางการแพทย์,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งความ) กรุณาติดต่อที่ +66 (0) 2305 8421 หรือที่ claim-TH@allianz.com สำหรับรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน

บริษัทสามารถจ่ายโดยตรงไปยังโรงพยาบาลและผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ในกรณีที่ท่านอยู่โรงพยาบาลหรือต้องการความช่วยเหลือ สำหรับค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ บริษัทจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของท่านโดยตรง

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว และได้มีการตกลงในเรื่องของสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาสินไหมเป็นส่วนสำคัญในงานบริการลูกค้าของบริษัท บริษัทมุ่งหวังให้การพิจาณามีความยุติธรรมมากที่สุด ตามหลักปฏิบัติของการประกันภัย บริษัทฯ มีคณะกรรมการการระงับข้อพิพาทภายในซึ่งจะให้ความเป็นธรรมหากมีการจ่ายสินไหมทดแทนไม่ยุติธรรม ผู้เรียกร้องสามารถยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการทบทวนการจ่ายสินไหมทดแทน โดยอธิบายเหตุผลของความไม่พึงพอใจ คณะกรรมการจะตอบกลับภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องของท่าน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บริษัทจะให้คำแนะนำท่านในการติดต่อหน่วยงานราชการที่รับเรื่องร้องเรียน

ไม่พบคำถามที่ท่านสงสัย?

สอบถามเรา!

โทร. 02–305-8492

หรือ ส่งอีเมลหาเรา: